هرم نیاز های مازلو

هرم نیازهای مازلو

مازلو نیز مانند راجرز معتقد بود که طبیعت و سرشت اصلی انسان، همانا خود شکوفایی است. اما بر عکس راجرز، او خود شکوفایی را به عنوان تنها منبع رفتار انشان قبول نداشت. مازلو یک نظریه  انگیزشی را مطرح کرد که تکیه بر یکسری نیازهای فطری سازمان یافته در طبقات مختلف دارد که ارضای آنها معنی و مفهومم رضایت از زندگی را فراهم می سازد.

این سلسله مراتب نیازها را می توان مثل یک هرم فرض کرد، که در آن نیازهای فیزیولوژیکی مثل آب، غذا، خواب، میل جنسی، دفع در قاعده هرم و نیاز به خودشکوفایی در راس هرم قرار می گیرد. مازلو بین نیازهای فیزیولوژیکی که در قاعده قرار دارند و نیاز به خود شکوفایی که در راس قرار دارد(به ترتیب صعودی)، نیازهای امینی، نیازهای مربوطه به تعلف و عشق، نیازهای مربوط به عزت نفس، نیازهای شناختی و نیازهای ذوقیو زیباشناختی را قرار داده است. بر طبق نظریه مازلو نیازهایی که در قاعده هرم قرار دارند باید قبل از نیازهایی که در قسمت فوقانی هرم قرار دارند، ارضا شوند. بنابر این، تا زمانی که نیازهای فیزیولوژیکی و نیاز به ایمنی ارضا نشوند، نمی توان نیاز های دیگر، یعنی، نیاز به تعلق و عشق، نیاز به عزت نفس، نیازهای شناختی و نیازهای ذوقی را مورد نظر قرار داد.

از کتاب روانشناسی شخصیت/ تالیف آلن ا. راس ترجمه : سیاوش جمالفر


برچسب‌ها: هرم مازلو

تاريخ : سه شنبه هفتم آذر ۱۳۹۱ | 17:30 | نویسنده : موسی عمیدی |
  • دهکده دانلود
  • پاساد
  • فار سی ام اس